معادل سازی فولاد های ریختگی

فولاد های کارشده و معادل ریخته گری

 English page

معادل ریخته گری آلیاژهای کارشده در استاندارد ASTM 

فولاد های زنگ نزن و آلیاژهای نیکل

 

ASTM  A 494-A 743-A 744-A 890

 

 

CA-6N CA-6NM CA-15

CA-15M CA-40 CB-30 CBCU-1 CBCU-2

   CE-30 CF-3M CF-8 CF-8M CF-8C CF-20

 CK-20 M-35-1 CW-6M CW-12MW N-12MVEMC

Durable+

Casting Your Dreams