اصفهان مالیبل

ابعاد و تلرانس های ریخته گری

English Page

اضافه ابعاد ماشینکاری  بر اساس استاندارد ISO 8062                                                                                 

 

 

 

تلرانس های ریخته گری  بر اساس استاندارد ISO 8062

 

 

 

 

 اضافه ابعاد مدلسازی مربوط به انقباض در حالت جامد

صافی سطح ماشینکاری

 

 

EMC

Durable+

Casting Your Dreams