سختی سنگ ها

سختی سنگ ها و مواد معدنی

English Page

سختی مواد معدنی و سنگها جهت انتخاب آلیاژ با مقاومت سایشی و عمر مفید مناسب

 

 

در جدول زیر سختی موادی مانند کراندوم، کوارتز، اولوین، هماتیت، کرومیت، دولومیت وتالک در مقیاس ویکرز ذکر شده است.

 

 

 

EMC

Durable+

Casting Your Dreams