ریخته گری در ایران

ریخته گری در ایران

 ریخته گری در ایران                                                                                                                                               English Page

 

با توجه به گزارش های بین المللی ارایه شده در سال 2012، ایران با تولید ناخالص ملی 331 میلیارد دلار در رتبه 32 جهان از نظر GDP قرار دارد.این مقدار تولید ناخالص ملی 46% سهم خدمات،18% نفت، 25% صنعت و معدن و 11 درصد سهم کشاورزی می باشد.

 

ریخته گری فلزات سابقه بسیار طولانی در ایران دارد که به 5000 سال پیش از میلاد بر می گردد ولی متاسفانه ریخته گری به صورت صنعتی از سال 1953 میلادی در ایران شروع شده است

 

  در سال 2012 آمارها و تخمین ها نشان می دهند که تولید محصولات ریخته گری در ایران با کاهش به 540 هزار تن با گردش مالی حدود 1/2 میلیارد دلار معادل 1/45 درصد از کل GDP رسیده است.در مقایسه با 37 کشور دیگر صاحب ریخته گری در جهان، ایران رتبه 18 را دارد و 0/58 درصد از تولید جهانی می باشد. جدول زیر آمار ریخته گری در سالهای قبل را نشان می دهد

 

 

foundry Production

YEAR / Alloy

Grey 

Ductile 

Alloy iron

steel

Al

Copper Base

Zinc

Total

 

1993

194,823

63,072

11,778

15,701

17,289

17,489

1883

326,373

 

2010

395,000

180,000

30,000

68,000

52,000

39,000

12,000

780,000

 

2011

370,000

150,000

32,000

65,000

55,000

36,000

10,000

718,000

 

2012

230,000

120,000

35,000

70,000

40,000

30,000

15,000

540,000

 

 

یشتر از 1250 ریخته گری فلزات آهنی و غیر آهنی  در ایران فعال می باشند. بالاتر از 80 درصد تولید در کارخانجات بزرگ و متوسط و 20 درصد در صنایع کوچک تولید شده اند. کارخانه های بزرگ تولید 15 تا 80 هزار تن دارند وکارخانه های کوچک کمتر از 500 تن. جدول زیر مصرف قطعات ریخته گری در صنایع مختلف برای سال2012  و پیش بینی سال  2025 را نشان می دهدریخته گری فولاد از 15701 به 70000 در سال 2012 رسیده است.   

 

There is a growing home market for casting demand in different sectors.

 

Some Important Sectors

2012

Vision 2025

1-

Car & Auto Industry

0.95 M. units

3 M. units

2-

steel

20 M. tons

60 M. tons

3-

Copper

0.35 M. tons

1 M. tons

4-

aluminium

0.4 M. tons

1 M. tons

5-

Cement

70 M. tons

130 M. tons

6-

Mine (Cu , Fe , Pb, Zn , …)

180 M tons

250 M. tons

 

 علاوه بر پروژه های زیادی که برای گسترش صنایع نفت و گازف پتروشیمی، معدن، آب و انرژی، جاده و راه آهن، شهرهای جدید و نوسازی زیرساختهای شهر های بزرگ امید هایی برای بازار داخلی محسوب می شوند.

 

 ریخته گری و صادرات

 مزیت ها و فرصت های ریخته گری در ایرانبه دو دسته تقسیم می گردند.گروه اول مواد اولیه،انرژی و نیروی کار ارزان و گروه دوم بازار، موقعیت جغرافیایی و تکنولوژی.با اینکه قیمت انرژی درسالهای اخیر افزایش داشته است ولی هنوز انرژی در ایران ارزان و رقابتی است. وجود معادن غنی سیلیس و کانه های فلزی و تولید فرو آلیاژهای  موردنیاز مانند فروسیلیسیم، فرومنگنز و فرو مولیبدن در ایران باعث ایجاد مزیت رقابتی در این زمینه شده است هزینه های کم نیروی انسانی و تعداد زیاد دانش آموختگان در این رمینه برای ایجاد واحدهای جدید کافی می باشد. بازارهای افغانستان، عراق و کشور های مستقل مشترک المنافع شمالی تیز فرصت مناسبی برای رشد ریخته گری در ایران می باشند

 

 

 

 

 Foundry Industry in Iran    

 According to International reports in 2012 Islamic Republic of Iran with 331 Billion $ GDP in the world ranking was in 32 position. The division of GDP for different sectors was 46% for services, %18 Oil, 25% Mine & Industry and 11% belong to agriculture sector.

casting of Metals has a very old history that goes to 5000 years B.C but industrial foundry Production Started From 1953 in Iran.

In 2012 statistics and estimations of experts shows that foundry production in Iran with a decrease was about 540,000tons with a turn over near 1.2 billion $ that was 1.45 percent of GDP for industrial sector. Comparing with foundry production of 37 countries (46th census of world castingproduction – 2012 Modern casting) Iran foundry will have 18 position, 0.58% of world production.

foundry Production

YEAR / Alloy

Grey 

Ductile 

Malleable 

Alloy iron

steel

Al

Copper Base

Zinc

Total

1993

194,823

63,072

4,240

11,778

15,701

17,289

17,489

1883

326,373

2010

395,000

180,000

-

30,000

68,000

52,000

39,000

12,000

780,000

2011

370,000

150,000

-

32,000

65,000

55,000

36,000

10,000

718,000

2012

230,000

120,000

-

35,000

70,000

40,000

30,000

15,000

540,000

More than 1250 foundries are active in production Ferrous and non-Ferrous Alloys, more than 80% of production is produced in large and medium and 20% Small foundries. Large foundries have annual capacity from 15 to 80,000 tons and small size less than 500 tons.

There is a growing home market for casting demand in different sectors.

 

Some Important Sectors

2012

Vision 2025

1-

Car & Auto Industry

0.95 M. units

3 M. units

2-

steel

20 M. tons

60 M. tons

3-

Copper

0.35 M. tons

1 M. tons

4-

aluminium

0.4 M. tons

1 M. tons

5-

Cement

70 M. tons

130 M. tons

6-

Mine (Cu , Fe , Pb, Zn , …)

180 M tons

250 M. tons

In addition many project for development in Oil & Gas, Petrochemical, Mine, Water & Energy, Road & Railway new cities and renovating old structures of large cities are part of a hopeful scope for home market.

foundry & Export
Advantages and apportunities for foundry are divided in two categories that can be explained in two triangles. One in Energy, Labour and raw material and the second is Market, Distance and Technology.
Now the price of Energy has been rised during Last year but still there will be a compatible and cheap source remain for Energy and it is Natural Gas.
raw material is also an advantage for foundry Industry in Iran because of big sand resources of metallic mines and Ferro-Alloys Production. (Ferro-Si, Ferro-Cr, Ferro-Mn, Ferro-Mo)
The cost of labour is not high and No. of educated students from universities are enough for new plants.
There is also a huge market in Iraq, Afghanistan, CIS’, North and central Africa that are not far from Iran so expantion of Industrial-Exports will drive foundry Industries.
For example base price for grey cast iron is 0.8 Euro/Kg and ductile iron 1.1 and Last prices for Gas & Electricity in Industry are 0.1 Euro/m3 &  0.05 Euro/kw and 1 to 2 Euro/kg for carbon steel to high alloyed castingsteel parts.

 

 

 

source:http://www.foundry-planet.com

EMC

Durable+

Casting Your Dreams